Minggu, 04 Desember 2011

Imam As-Shabban (w.1206)

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Irfan Muhammad bin Ali Ash Shabban (wafat 1206 H) . Beliau merupakan seorang ulama terkemuka yang sudah tak asing lagi bagi para santri pesantren. ini karena beberapa kitab beliau menjadi rujukan utama para santri, terutama kitab Hasyiah Shabban `Ala Malwy fil Mantiq dan Hasyiah Shabban `ala Asymuny syarah Alfiyah ibnu Malik. Dalam bidang fiqh beliau menganut Mazhab Hanafi sedangkan dalam Tasawuf beliau mengikuti Tariqat Syaziliyah. Dalam perjalanan keilmuan, beberapa ulama besar yang menjadi guru beliau antara lain: 1. Syaeikh Al Malwy mempelajari Kitab syarah Shagir `ala matan sullam, Syarah Syeikh Abdis salam `ala Jauharah Tauhid, Syarah Maqudy `ala Alfiyah, Syarah Syeikh Khalid 2. Syeikh Hasan Al Mudabaghy mempelajari kitab Shahih Bukhary 3. Syeikh Muhammad `Ismawy, mempelajari kitab Jamik Turmuzy dan Sunan Abi Daud 4. Syeikh Ahmad Jauhary,mempelajari kItab Syarah Ummul Brahain 5. Syeikh Sayyid Al Bulaidy, mempelajari kitab Shaheh Muslim, Syarah Aqaid Nasafiyah , Tafsir Baidhawy, Syarah Risalah Wadha` 6. Syeikh Abdullah Syibrazy, mempelajari Tafsir Baidhawy, Tafsir Jalalain, Syarah JauharahTauhid 7. Syeikh Hafanawy, mempelajari kitab Saheh Bukhary, Jamik Shahgir, Syarah Manhaj, Syansyuri `ala Rahbiyah, Mi`raj Najm, Syarah Khajrajiyah 8. Syeikh Hasan jabraty, mempelajari kitab Tashreh `ala Taudheh, Al Muthawwal, Sayarah Syarif Hsainy `ala Hidayah Hikmah 9. Syeikh `Athiyah Ajhury, mempelajari kitab Syarah Manhaj, Syarah Jam`ul Jawamik karangan Al Mahally, Syarah Talkhis karangan Sa`ad, Syarah Asymuny `ala Alfiyah Beliau memiliki banyan karngan antara lain: 1. Hasyiah `ala Asymuny 2. Hasyiah `ala Syarah `isham `ala Samarqandy 3. Hasyiah `ala Syarah Sulam Samarqandy 4. Risalah fi ilmi Wadha` 5. Risalah Adhimah fi Ali Bait 6. Nadham fil ilmi Arudh dan Syarahnya, Kafiyah Syafiyah 7. Nadham Asma` Ahli Badar 8. Hasyiah `ala Adab Al Bahsti 9. Nadham Musthalah Hadis 10. Mustallastat fil Lughat 11. Risalah Fil Haiah 12. Hasyiah `ala Sa`ad fi Ma`any wal Bayan 13. Risalah kubra fil Basmalah 14. Risalah shughra fil Basmalah wal Hamdallah 15. Risalah fi Maf`al 16. Nadhan fi dabth Ruwah Bukhary Muslim .
Share/Bookmark

Artikel yang berkaitan0 komentar:

Posting Komentar

komentar anda?